Privacyverklaring

Praktijk De Schoolpsycholoog hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring informeert je daarover.

Je dossier
De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen.  De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. Download hier het overzicht gegevensregistratie.

Rechten van cliënten
Je hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in je dossier is opgenomen. Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kun je ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Ben je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je ons verzoeken een eigen verklaring (jouw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op je verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van andere kinderen, worden geschaad, kunnen wij je verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als pedagogen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming en die van je ouders met anderen over jou of je ouders spreken.  Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met je en je ouders om deze informatieverstrekking met te bespreken.

Voor ouders: rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen  de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Cookies
Onze website gebruikt cookies om de site te laten functioneren. Dat is een klein bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Je kunt ons ook toestemming om cookies te gebruiken weigeren. Daardoor werkt de website mogelijk niet optimaal.

Google Analytics
We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden en te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken. Google Analytics gebruikt cookies om informatie over jouw gebruik van de website (inclusief je IP-adres) te genereren en op te slaan op servers in de Verenigde Staten.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van je rechten, kun je bellen of mailen met praktijkhouder/regiebehandelaar Mathieu Peters: 06-14668692 mathieu@praktijkdeschoolpsycholoog.nl