[rev_slider alias=”home_slider” /]

Diagnostiek

Goede diagnostiek is essentieel voor een succesvolle aanpak of behandeling. Daarom is onze diagnostiek altijd maatwerk, volgens de principes van de handelingsgerichte diagnostiek.

De 7 uitgangspunten van de Handelingsgerichte diagnostiek

1. De werkwijze is doelgericht.
2. Het referentiekader is transactioneel.
3. Onderwijs- en opvoedingsbehoeften centraal.
4. Leraren en ouders doen ertoe.
5. Positieve factoren zijn van groot belang.
6. Samenwerking is vanzelfsprekend.
7. De werkwijze is systematisch en transparant.

Behandeling

Kortdurende therapeutische interventies op basis van CGT, SFT of EMDR voor kinderen en jongeren die vastlopen maar verder willen.

De kracht van aandacht

Soms heeft iemand alleen de juiste aandacht nodig om verder te komen. De Schoolpsycholoog gebruikt effectieve technieken uit de cognitieve gedragstherapie,  oplossingsgerichte therapie en schematherapie om kinderen en jongeren te helpen hun doelen weer te kunnen bereiken. Ook kan EMDR worden gebruikt om angsten, trauma’s of zelfbeeldproblemen te behandelen.

Begeleiding

van ouders of leerkrachten bij het toewerken naar oplossingen.

Iemand die met je meedenkt

Soms weet je het als ouder of leerkracht even niet meer. De Schoolpsycholoog biedt daarom orthopedagogische opvoedbegeleiding voor ouders en  consultatieve leerlingbegeleiding voor leerkrachten.

Passend onderwijs

Praktijk De Schoolpsycholoog biedt ondersteuning aan scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen bij het vormgeven van beter Passend onderwijs.

Voor iedere leerling

Iedereen heeft onderwijsbehoeften. Iedere leerling verdient het onderwijs en de ondersteuning die nodig is om zichzelf maximaal te kunnen ontwikkelen.

Coaching

De Schoolpsycholoog coacht leerkrachten en andere onderwijsprofessionals bij hun werk.

Oplossingsgerichte coaching

“Simpel werkt het best”, een veelgehoorde kreet in het oplossingsgerichte coachen en managen. Het bieden van Passend onderwijs is moeilijk vergt veel van de leerkracht. Dan is het belangrijk om er niet alleen voor te staan. De Schoolpsycholoog biedt coaching aan leerkrachten, zo kort als nodig, gericht op oplossingen en vanuit gelijkwaardige professionele samenwerking.

Advies

Schoolleiders hebben soms iemand nodig die meekijkt en -denkt. De schoolpsycholoog verbindt wetenschappelijke kennis met beleid en praktijk.

Critical friend

De Schoolpsycholoog kijkt samen met de schoolleiding kritisch naar het schoolbeleid, adviseert ten aanzien van het schoolondersteuningsplan en de zorgstructuur, denkt mee over de gevolgen van Passend onderwijs en ondersteunt implementatieprocessen. Wetenschap met praktijk verbinden is hierbij essentieel, mits de praktijk profiteert.

Voor wie?

Kinderen en jongeren

Achter onderwijsbehoeften komen en leerlingen helpen verder te komen.
 • Handelingsgerichte diagnostiek (bv. cognitieve capaciteiten, executieve functies, sociaal emotioneel functioneren, leerpotentie)
 • Therapeutische behandeling van psychische klachten zoals angstproblemen, negatief zelfbeeld of depressieve stemmingsproblemen, met EMDR, cognitieve gedragstherapie of oplossingsgerichte therapie
 • Transferbegeleiding bij overgang van PO naar VO of bij schoolwisseling
 • Training van zelfsturing (plannen, organiseren, reguleren van emoties en impulsen) bij executieve functieproblematiek of ADHD

Ouders en gezinnen

Ouders doen ertoe, maar hebben soms ook ondersteuning nodig.
 • Psycho-educatie
 • Mediatietherapie
 • Oplossingsgerichte gezinsgesprekken
 • Onderwijsondersteunend gedrag versterken
 • Orthopedagogische gezinsbegeleiding
 • Stabilisatie voor of tijdens psychotraumabehandeling

Leerkrachten en teams

We helpen de leerkrachten het verschil te maken.
 • Psycho-educatie
 • Oplossingsgerichte coaching
 • Handelingsgericht werken
 • Individuele casusbespreking
 • Training en opleiding

Directie en bestuur

Krachtig en solide beleid voor leerlingenzorg.
 • Schoolondersteuningsplan
 • Zorgstructuur
 • Pestaanpak
 • Pedagogisch klimaat
 • Datagestuurd werken
 • Implementatie en evaluatie van verandering
 • Interim beleidsadviseur en zorgcoördinator

De hulpverleners

Mathieu Peters

GZ-psycholoog BIG Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP/SKJ Registerpsycholoog NIP/ K&J Orthopedagoog NVO

Ik ben Mathieu Peters, Schoolpsycholoog en tevens eigenaar van de praktijk. Ik ben de praktijk begonnen omdat ik geloof in de kracht van de school als centraal knooppunt in het welzijn van kinderen en jongeren en als voorportaal voor een eigen identiteit en ontwikkeling. Daarin spelen ouders, leerkrachten en scholen in hun geheel een hele grote rol. Daarom neem ik hen altijd mee als ik met kinderen of jongeren werk. Dit noem je systemisch werken.
In 2010 studeerde ik af in de klinische richting als Orthopedagoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Daarna was ik werkzaam in het voortgezet speciaal onderwijs als gedragswetenschapper, en heb ik verschillende bijscholingscursussen en congressen bijgewoond. In 2014 startte ik de tweejarige postacademische opleiding tot schoolpsycholoog bij RINO in Amsterdam, die ik begin 2016 heb afgerond.
Naast mijn werkzaamheden in de (klinische) uitvoerende praktijk, geef ik regelmatig lezingen en presentaties op congressen en symposia en schrijf ik graag over mijn werk. Ik probeer altijd de verbinding tussen wetenschap en praktijk te leggen.

Mijn registraties zijn: gezondheidszorgpsycholoog BIG  registerpsycholoog K&J /NIP, kinder- & jeugdpsycholoog SKJ, NVO orthopedagoog. Ik ben geregistreerd als supervisor kind- en jeugd bij het NIP. Ik ben lid van de beroepsverenigingen NVO, NIP, VEN (Vereniging EMDR Nederland), VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie), VKJP (Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie), LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten) en de internationale beroepsvereniging ISPA. Ik ben geregistreerd supervisor bij het NIP voor kinder- en jeugdpsychologen. Ook ben ik lid van de lokale vereniging van vrijgevestigde ggz-psychologen in Haarlem en omgeving 0-23.

In mijn werk kijk ik altijd naar het hele plaatje, dus niet alleen naar een jongere of naar een leerkracht. In de relaties onderling, daar valt vaak het meeste te verbeteren.

BIG #: 79933503825
NIP #: 223991
NVO #: 16696
SKJ #: 130002252
AGB-code: 94102124

Over de praktijk

Vanaf medio februari 2018 is de praktijk gevestigd in ‘Gramophone House’ aan de Bronsteeweg 49a (1e etage) in Heemstede (vlakbij Haarlem)
(Aanbellen bij Sieverding kinder- & jeugdpsychologie)

Praktijk de Schoolpsycholoog is een psychologenpraktijk, een begeleidingsdienst voor scholen, en een adviesbureau. Psychologenpraktijken werken meestal met individuele cliënten (en soms hun gezinnen), maar nemen soms je omgeving niet mee in de aanpak. Terwijl er bij het behandelen van kinderen en jongeren vaak veel te halen valt in de omgeving en de relaties die er met de omgeving zijn. Vaak wordt er wel een klassenobservatie op school gedaan, maar er wordt niet structureel gewerkt met de school en de leerkracht. Onderwijsbegeleidingsdiensten werken vaak met scholen en lerarenteams, maar nooit met individuele leerlingen of groepen. En adviseurs zitten vaak alleen met directeurs en beleidsmakers om de tafel, zonder contact te hebben met leerlingen, ouders of leerkrachten.

Praktijk de Schoolpsycholoog legt die verbinding wel als dat is wat nodig is. Onze aanpak of behandeling zal vaak op het gehele ‘systeem’ van de leerling gericht zijn, tenzij dit niet nodig of mogelijk is. Dit betekent dat we scholen, leerkrachten, maar ook buren of sportclubs kunnen betrekken. Dit is onze orthopedagogische invalshoek. We kijken naar de relaties tussen de leerling, de ouders, de leerkrachten, de school en de buurt, en proberen daar positieve verandering aan te brengen.

Voor scholen en leerkrachten bieden we ondersteuning die altijd uitgaat van wat nodig is voor de leerling. Een vraag die we altijd proberen te beantwoorden is: “Wat heeft deze leerkracht nodig om de beste ondersteuning te kunnen bieden aan de leerling?”. Soms is het antwoord heel simpel, maar de uitvoering ervan niet. Daarin bieden we ondersteuning. En zeker sinds Passend Onderwijs is ingevoerd, kunnen leerkrachten die ondersteuning goed gebruiken. Graag kijken we met het team op welke onderwerpen er behoefte aan wat meer kennis of training, of een klas met een klassenprogramma weer op de rit te krijgen is, of op welke manier een coachingstraject voor een leerkracht écht iets kan opleveren. Altijd geldt: op maat en nuttig in de praktijk!

Directies en besturen hebben soms moeite hun beleid af te stemmen op Passend Onderwijs en op de samenwerking met de gemeente, die de jeugdhulp bekostigt die soms ook nodig is op scholen. Zo kan een schoolondersteuningsplan in de praktijk heel moeilijk uitvoerbaar zijn, en is het nuttig als een ‘critical friend’ met kennis en ervaring op alle domeinen waar een school mee te maken heeft, meekijkt en -denkt. De advisering put uit zowel praktijkkennis als de meest actuele wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen. Ook wanneer er vraag is binnen een team naar verdieping van kennis en deskundigheid, of naar implementatie van datagestuurd werken en begeleiding daarbij, heeft Praktijk de Schoolpsycholoog een bijzonder aanbod.

Wachttijden en tarieven

Voor de diensten binnen het jeugdhulpaanbod (diagnostiek, begeleiding, behandeling, consult) en volwassenen-ggz worden in principe de (uur)tarieven voor basis-GGZ gehanteerd zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA), wanneer deze particulier worden bekostigd. Bekijk hier de tarieven. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.
De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars, zodat wij de kwaliteit van de zorg aan volwassenen zelf in de hand kunnen houden. Houdt er rekening mee dat met de meeste polissen bij de meeste verzekeraars u niet de volledige kosten vergoed kunt krijgen. U betaalt dan het restbedrag zelf. We raden u aan om een restitutiepolis te nemen waarbij 100% vergoeding is afgesproken.
Voor coaching, beleidsadvies, trainingen en lezingen kunt u een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.
Voor supervisie aan psychologen en orthopedagogen in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, kinder- en jeugdpsycholoog SKJ of voor master SKJ-psychologen en orthopedagogen wordt €110,- per sessie van 45 minuten in rekening gebracht.

Afzeggen
Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Dit kan telefonisch, per mail, of via whatsapp. Als er binnen 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd, worden de kosten wél in rekening gebracht. Dit heet ‘no-show’, en wordt vrijwel nooit vergoed door gemeenten of zorgverzekeraars. Zeg dus op tijd af!

Vergoeding

Praktijk De Schoolpsycholoog heeft contracten voor basis-jeugd-GGZ behandeling (Jeugdwet) met zeven gemeenten: Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Beverwijk, Heemstede, Heemskerk en Velsen. Dit betekent dat korte behandeling van (niet-complexe) psychische problemen kunnen worden vergoed door de gemeente. Hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of het CJG. Een medisch specialist kan ook verwijzen.
In sommige gevallen is het mogelijk om vanuit een PGB (WMO, WLZ of Jeugdwet) zorg vergoed te krijgen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

De Schoolpsycholoog kan ook worden ingezet vanuit het schoolondersteuningsplan van de school als de leerling een OPP heeft. De Wet Passend Onderwijs bepaalt dat iedere school in het schoolondersteuningsplan moet opnemen welke diensten er zijn om bijzondere onderwijsbehoeften van leerlingen in te vullen. De Schoolpsycholoog is mogelijk een van die diensten.

U kunt ook kiezen voor particuliere bekostiging. Zo blijft de privacy gewaarborgd en worden er geen gegevens gedeeld met instanties of overheden. De inhoud van de behandeling wordt zo bepaald door de cliënt en de schoolpsycholoog zelf. Dit betekent echter wel dat particulieren zelf de factuur moeten betalen.

In de praktijk wordt ook basis-ggz zorg aan volwassenen vanaf 18 jaar geboden. Er zijn bewust geen contracten met verzekeraars afgesloten. Verzekeraars bepalen in hoge mate de inhoud van de geleverde zorg en eisen veel privacygevoelige informatie op.

Aanmelden

Aanmelden als cliënt voor diagnostiek of behandeling kan met het aanmeldingsformulier. Download het formulier via de knop ‘aanmelden’ hierboven, vul het in en stuur het per e-mail naar info@praktijkdeschoolpsycholoog.nl.
Je kunt ook bellen of whatsappen voor meer informatie over aanmelding.

Voor vragen over andere diensten of offertes kunt u bellen (06-14668692) of e-mailen naar info@praktijkdeschoolpsycholoog.nl

Heeft u een vraag, klacht of feedback?
Email naar info@praktijkdeschoolpsycholoog.nl of bel 06-14668692

Praktijk de Schoolpsycholoog werkt systeemgericht vanuit de beginselen van het Handelingsgericht werken. Doen wat nodig is, daar gaat het om. De privacy van de cliënt staat voorop. De Schoolpsycholoog is een expert op het gebied van leren, ontwikkelen en opvoeden, maar ook op het gebied van organiseren, samenwerken, communiceren en preventie.

Het kan echter gebeuren dat u toch een klacht heeft over Praktijk de Schoolpsycholoog of een van de psychologen. Wij willen dit graag direct van u te horen krijgen. De praktijk is aangesloten bij de klachtencommissie Klachten- en Geschillenregeling Psychische en Pedagogische zorg van P3NL en hanteert de klachtenregeling van deze commissie. Voor jeugdwet gerelateerde klachten is de praktijk aangesloten bij www.erisietsmisgegaan.nl. Meer informatie en hoe u een klacht kunt indienen vindt u hier. Het formulier waarmee u uw klacht kunt indienen downloadt u hier. U kunt, bij ernstigere klachten, ook contact opnemen met de beroepsvereniging waar de behandelaar waar u een klacht over hebt bij is aangesloten (de NVO of het NIP). Uw klacht kan daar mogelijk binnen de kaders van het beroepstuchtrecht in behandeling worden genomen.

 • Handelingsgericht, professioneel, gericht op samenwerking
 • Verbinder van onderwijs, jeugd- en opvoedhulp, en jeugd-GGZ
 • Generalistisch, breed opgeleid, zonder oogkleppen op.

De Schoolpsycholoog verbindt onderwijs met jeugdhulp, voor iedere leerling, leerkracht, klas en school!